ไหว

.•*''*•..♥ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blogger โดยนางสาวสุภาภร ดวงมณี คบ.2 คอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ♥.•*''*•.

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555


.....สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามาชมเว็บบล็อก เว็บบล็อกนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/ 2555 สามารถใช้เป็นสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนได้ เนื้อหาต่างๆ เป็นไปตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ในการใช้ประกอบการเรียนการสอนจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมและเนื้อหาของผู้สอนด้วย


คำอธิบายรายวิชา
.....ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏี  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์  ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้ละเครือข่ายการเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ  การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้างปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
    
วัตถุประสงค์
....เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
1. อธิบายความหมายของนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้
2. ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้
4. บอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้
5. บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
6. อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
7. อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
8. ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
9. อธิบายการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
10. เสนอแนวทางในการสร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้อย่างน้อย 1 รายวิชา
11. สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
12. ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อ

รูปแบบการเรียนการสอน
.....เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) กับการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ (Face-to-Face or Traditional Learning)

เนื้อหาบทเรียน
หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี  และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่ 8 แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี  และสารสนเทศ

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Weblog  และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. ตัวอย่างผลงานของนักศึกษาที่เคยเรียนมา

ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ขั้นเตรียม
2. ขั้นดำเนินการสอน
3. ขั้นสรุปและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ปฐมนิเทศ  ชี้แจงวัตถุประสงค์
2. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test)
3. ฝึกอบรมการสร้างเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอน
4. กำหนดเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
5. การตรวจสอบองค์ประกอบของสื่อเว็บบล็อกให้ถูกต้องเหมาะสม
6. การสรุปและประเมินผลระหว่างเรียน
7. การสอบปลายภาคเรียน
8. การวัดและประเมินผลรวม

การวัดและประเมินผล
1. สื่อเว็บบล็อกรายบุคคล
2. สื่อเว็บบล็อกงานกลุ่ม
3. รายงานการค้นคว้า
4. คุณธรรมละจริยธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เนื้อหาบทเรียน
5. การสอบปลายภาคเรียน

เกณฑ์การประเมินผล
คะแนน 80-100                                   ค่าระดับคะแนน A
คะแนน 75-79                                     ค่าระดับคะแนน B+
คะแนน 70-74                                     ค่าระดับคะแนน B
คะแนน 65-69                                     ค่าระดับคะแนน C+
คะแนน 60-64                                     ค่าระดับคะแนน C
คะแนน 55-59                                     ค่าระดับคะแนน D+
คะแนน 50-54                                     ค่าระดับคะแนน D
คะแนน 0-49                                       ค่าระดับคะแนน E
9 ความคิดเห็น:

 1. ตรวจแล้ว..ปรับปรุงแก้ไขงานได้รวดเร็วดีมาก ทำให้ภาพรวมของเว็บบล็อกดีขึ้นกว่าเดิมมาก..ให้พยายามสร้างสรรค์ไปเรื่อยๆเพื่อสร้างประสบการณ์และความชำนาญให้ลึกซึ้งและกว้างไกลต่อไปอีก..จากครูวัด

  ตอบลบ
 2. หัวข้อของบล็อคมีสีสันดี ทำเป็นตัวกระพริบด้วย ตัวของเนื้อหามีหลากหลายสี
  การจัดภาพ อยู่ตรงกลาง เรียบร้อยดี มีรูปภาพทุกหน่วยการเรียนรู้ดีมาก
  เนื้อหาคำทักทายดีพูดเป็นกันเองไม่เป็นทางการมาก
  เนื้อหาในบทเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่อาจจะเพิ่มอีกนิดก้อดีนะค่ะ
  ใส่คลิปVDOตรงกับเนื้อหาสาระดี การจัดหน้าบล็อกดีมีการแบ่งเป็นสัดส่วนดีมาก

  ตอบลบ
 3. หัวข้อบล็อคดูมีสีสันสวยงาน ทำเป็นตัวกระพริบแล้วทำให้ดูมีลูกเล่นหลากหลาย ตัวของเนื้อหามี่สีสันหลากหลาย
  การจัดภาพ อยู่ตรงกลาง ดูเรียบร้อยดีดูเป็นระเบียบ มีรูปทุกหน่วยการเรียนรู้ที่ดีตรงกับเนื้อหารูปและเนื้อหาสอดคล้องกันดี เนื้อหาคำทักทายดีพูดจาเป็นกันเอง เนื้หาในบทเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีการจัหน้าบล็อดีมีการแบ่งเป็นสัดส่วนดีมากและอยากจะให้เพิ่มขนาดของตัวหนังสือเพราะตัวหนังสือเด็กเกินไปค่ะ

  ตอบลบ
 4. หัวบล็อคใช้สีสันสวยงาม มีลูกเล่นทำตัวอักษรให้กระพริบมีหลากหลายสี การจัดภาพของหัวบล็อคจัดได้สวยดีให้รูปอยู่ข้างๆ แล้วใช้ตัวอักษรให้อยู่ตรงลางเพื่อให้ตัวอักษรเด่น สรุปหัวบล็อคสวยมากค่ะ
  เนื้อหามีคำทักทายสำหรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บบล็อคซึ่งเป้นคำทักทายที่ดี ไม่เป็นทางการมาก เนื้อหาที่ำมาใส่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนดีค่ะ มีใส่คลิปวีดิโอประกอบไว้ข้างๆซึ่งคลิปที่ใส่มานั้นตรงกับเนื้อหาดีค่ะ โดยรวมๆแล้วสุภาภรทำสวยค่ะ มีลูกเล่นเยอะดีค่ะ ชอบๆ

  ตอบลบ
 5. หัวบล็อกแจ่มว้าววว ครับ มีตัวกระพริบ มีตรามหาวิทยาลัย
  พื้นหลังไม่ทราบว่าผู้ทำตั้งใจจะให้ดูเรียบๆหรือป่าวนะครับ แต่ผมว่ามันไม่เด่น
  ตัวอักษรมีมีสันดีครับ แต่ดูแบบอักษรมันน่าจะใหญ่กว่านี้หน่อยนะ
  Gadget ดูดีครับ หลากหลาย
  รูปแบบเปนระบบดี แต่! รูปผู้จัดทำเยอะไปนะ ครับบ ^^
  สรวป! เพอเฟค ครับบบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณมากนะค่ะจะตอบกลับอย่างสาสมค่ะ

   ลบ
 6. = ) หัวบล๊อค สวยงามมีลูกเล่นกระพริบๆและมีการใช้พื้นหลังโทนขาวเพื่อทำให้บล๊อคเด่น ลูกเล่นเยอะดีชอบๆ .. เนื้อหาครบถ้วนสวยงาม มีรูปประกอบกับเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ และมีวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน **** สีตัวหนังสืชัดเจน
  ......ไม่มีอะไรจะคอมเม้นมากมายครับ โดยรวม 3 ผ่านเลยครับ

  ตอบลบ
 7. หัวบล็อกสวยงามและมีความหลากหลายในของแต่ละบท
  พื้นหลังดูสดใสน่ารัก มีการจัดหมวดหมู่ให้อ่านง่ายยิ่งขึ้น
  ตัวอักษรพอดีไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป สีตัวอักษรของ
  แต่ละหมวดหมู่น่าอ่านดี มีวิดิโอที่เกียวข้องกับเนื้อหาหลากหลายดี
  รวบๆแล้วบล็อกของคุณน่าสนใจดีค่ะ

  ตอบลบ
 8. :)) หัวบล็อกสวยงามและน่ารักมากค่ะ แต่ตัวหนังสือในเนื้อหาเล็กไปนะค่ะ เนื้อหาครบถ้วนค่ะ,,,,

  ตอบลบ