ไหว

.•*''*•..♥ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blogger โดยนางสาวสุภาภร ดวงมณี คบ.2 คอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ♥.•*''*•.

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555


.....สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามาชมเว็บบล็อก เว็บบล็อกนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/ 2555 สามารถใช้เป็นสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนได้ เนื้อหาต่างๆ เป็นไปตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ในการใช้ประกอบการเรียนการสอนจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมและเนื้อหาของผู้สอนด้วย


คำอธิบายรายวิชา
.....ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏี  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์  ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้ละเครือข่ายการเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ  การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้างปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
    
วัตถุประสงค์
....เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
1. อธิบายความหมายของนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้
2. ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้
4. บอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้
5. บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
6. อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
7. อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
8. ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
9. อธิบายการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
10. เสนอแนวทางในการสร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้อย่างน้อย 1 รายวิชา
11. สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
12. ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อ

รูปแบบการเรียนการสอน
.....เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) กับการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ (Face-to-Face or Traditional Learning)

เนื้อหาบทเรียน
หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี  และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่ 8 แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี  และสารสนเทศ

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Weblog  และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. ตัวอย่างผลงานของนักศึกษาที่เคยเรียนมา

ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ขั้นเตรียม
2. ขั้นดำเนินการสอน
3. ขั้นสรุปและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ปฐมนิเทศ  ชี้แจงวัตถุประสงค์
2. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test)
3. ฝึกอบรมการสร้างเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอน
4. กำหนดเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
5. การตรวจสอบองค์ประกอบของสื่อเว็บบล็อกให้ถูกต้องเหมาะสม
6. การสรุปและประเมินผลระหว่างเรียน
7. การสอบปลายภาคเรียน
8. การวัดและประเมินผลรวม

การวัดและประเมินผล
1. สื่อเว็บบล็อกรายบุคคล
2. สื่อเว็บบล็อกงานกลุ่ม
3. รายงานการค้นคว้า
4. คุณธรรมละจริยธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้เนื้อหาบทเรียน
5. การสอบปลายภาคเรียน

เกณฑ์การประเมินผล
คะแนน 80-100                                   ค่าระดับคะแนน A
คะแนน 75-79                                     ค่าระดับคะแนน B+
คะแนน 70-74                                     ค่าระดับคะแนน B
คะแนน 65-69                                     ค่าระดับคะแนน C+
คะแนน 60-64                                     ค่าระดับคะแนน C
คะแนน 55-59                                     ค่าระดับคะแนน D+
คะแนน 50-54                                     ค่าระดับคะแนน D
คะแนน 0-49                                       ค่าระดับคะแนน E